Algemene Vooorwaarden PDF Afdrukken E-mail

Deze Algemene Voorwaarden van Menno Keizer Technische Installaties treden in werking op 01 01 2015

Download pdf:pdf algemene_voorwaarden 

logo.png 

 

I               Algemene Bepalingen

                Artikel 1                 Definities

                Artikel 2                 Werkingssfeer

 

II              Afspraken             

                Artikel 3                 Sluiten van de overeenkomst

III             Uitvoering van de overeenkomst

                Artikel 4                 Verplichtingen van Menno Keizer

                Artikel 5                 Verplichtingen van de opdrachtgever

                Artikel 6                Wijziging van de opdracht

                Artikel 7                Onvoorziene complicaties

                Artikel 8                Oplevering

 

IV            Betaling

                Artikel 9                 Betaling in termijnen

                Artikel 10               Eindafrekening

                Artikel 11               Opschorting van de betaling

                Artikel 12               Niet nakomen betalingsverplichting

 

V             Garantie

                Artikel 13               Garantie

VI Geschillen (tussen opdrachtgever en Menno Keizer Technische Installaties)

Artikel 14  Geschillen

Artikel 15  Branchegarantie nakoming bindende adviezen

Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij een offerte aanvraag en zijn in te zien op de website www.mennokeizer-ti.nl


I  Algemene Bepalingen

Artikel 1  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument ; de opdrachtgever die handelt als afnemer, dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het werk; het totaal van de tussen consument en Menno Keizer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen.

Meer- en minderwerk ; door de consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen prijs.

Geschillencommissie ; de Geschillencommissie Keurmerk Kwaliteitsvakman

 

Artikel 2  Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst tussen consument en Menno Keizer

 

II  Afspraken

Artikel 3  Sluiten van de overeenkomst

1)  Menno Keizer draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgesteld in een overeenkomst. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met;

Een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk.

De prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek.

De betalingswijze.

Vermelding van de werkzaamheden die niet door Menno Keizer zelf zullen worden uitgevoerd.

2)  De consument en Menno Keizer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden;

Vaste prijs

Regie

3)  Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en Menno Keizer overeen dat de gemaakte kosten van Menno Keizer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten. Bij iedere afrekening maakt Menno Keizer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs en deels regie) is eveneens mogelijk.

4)  Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst kunnen door Menno Keizer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

5)  Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen de bedragen incl. BTW worden vermeld.

6)  Menno Keizer draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

III Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4  Verplichtingen van Menno Keizer

1)  Menno Keizer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.

2)  Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Menno Keizer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen en rekening houden met de wensen van de consument.

3)  Menno Keizer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4)  Menno Keizer is verplicht de consument te wijzen op;

-       Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Menno Keizer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

-       Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen.

-       Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.

-       Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zicht voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Menno Keizer openbaren en Menno Keizer ter zake deskundig moet worden geacht.

-       Indien Menno Keizer één of meerdere afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

-       Menno Keizer is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5  Verplichtingen van de consument

1)  De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2)  De consument dient ervoor te zorgen dat Menno Keizer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunning, wanneer nodig en overeengekomen.

3)  Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdige of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden die in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4)  De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-       Onjuistheden in de opdragen werkzaamheden.

-       Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen.

-       Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan werk wordt verricht.

-       Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

-       Vertraging in het werk door het toedoen van de consument.

-       Te late aangifte van de vereiste (bouw)vergunningen. Dit doet niets af aan de waarschuwingsplicht van Menno Keizer op grond van artikel 4 lid 4.

-       De consument is gehouden ervoor zorg te dragen dat hij voor Menno Keizer te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Menno Keizer ervoor zorg daagt dat het meer- en minderwerk specifiek omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de consument.

Artikel 7  Onvoorziene complicaties

1)  Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Menno Keizer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.

2)  Indien Menno Keizer de consument niet kan bereiken, dient Menno het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3)  De tijd die Menno Keizer niet kan werken als gevolg van het in artikel 7 lid 2 genoemde wordt door de consument aan Menno Keizer vergoed.

Eventuele extra kosten, die Menno Keizer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade aan Menno Keizer is toe rekenen.

Artikel 8   Oplevering

1)  Na voltooiing van het werk, nodigt Menno Keizer de consument uit voor oplevering volgens het opleveringsformulier, van het uitgevoerde werk. De consument dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet, onder voorbehoud aanvaarden, dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2)  Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Menno Keizer dienen te worden hersteld, zal Menno Keizer deze vastleggen op het opleverformulier en zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 maand na opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Menno Keizer vallen.

 

IV   Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, zoals deze op de factuur wordt vermeld.

Artikel 9                 Betaling in termijnen

1)  Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk 14 (veertien) dagen / twee weken na ontvangst van de factuur plaats te vinden.

2)  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Menno Keizer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid een betaling op te schorten.

3)  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de termijn niet nakomt, heeft Menno Keizer de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, dient door de consument aan Menno Keizer te worden vergoed.

 

Artikel 10  Eindafrekening

1)  Menno Keizer zal de eindfactuur binnen 5 dagen na oplevering aan de consument doen toekomen, of zoveel eerder als overeengekomen.

2)  Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (als dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten. (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, etc.)

3)  Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de overeengekomen prijs, het eventuele meer- of minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4)  De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de consument reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

5)  Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 Opschorting van de betaling

1)  Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeengekomen opdracht, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2)  Indien het opgeschorte bedrag niet in verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Menno Keizer het recht wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

1)  Indien consument niet op tijd betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Menno Keizer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op het verzuim en geeft alsnog de gelegenheid om binnen 5 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2)  Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Menno Keizer rente en administratiekosten ter hoogte van € 25,00 in rekening brengen. De rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag van het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente in gelijk aan de wettelijke rente.

3)  Menno Keizer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedragen. De kosten van een invordering zullen worden doorberekend aan de consument.

 

V   Garantie

Artikel 13 Garantie

1)  Menno Keizer garandeert dat eventuele, na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van zijn werk. Indien partijen een langere periode zijn overeengekomen, dient dit in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat Menno Keizer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van wettelijke bepalingen.

2)  De gebreken, zoals bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Menno Keizer zijn medegedeeld.

3)  De consument dient Menno Keizer in de gelegenheid te stellen de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.

4)  Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers, kan Menno Keizer van de consument verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

5)  Vanaf een offertebedrag van € 25000,00 biedt Menno Keizer aan de consument een gratis bouwkundige inspectie aan. Deze inspectie kan de consument laten uitvoeren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of uiterlijk voor de oplevering van het werk.

 

VI  Geschillen (tussen opdrachtgever en Menno Keizer Technische Installaties)

Artikel 14 Geschillen

1)  Geschillen tussen de consument en Menno Keizer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten met betrekking tot het door Menno Keizer geleverde werk kunnen zowel door de consument, als door Menno Keizer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

2)  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Menno Keizer heeft gemeld.

3)  Nadat de klacht bij Menno Keizer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4) Wanneer de consument binnen drie maanden een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Menno Keizer aan een keuze gebonden. Als Menno Keizer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen twee weken uit te spreken over een mogelijke oplossing voor het geschil; en beslissen of hij hiermee akkoord gaat. Menno Keizer dient daarbij aan te kondigen dat hij zicht na het verstrijken van de gestelde twee weken vrij zal achten, het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5)  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd, die door beide partijen zal moeten worden voldaan.

6)  Uitsluitend de rechter, dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 15 Branchegarantie

Uitvoering werk

1)  Wanneer Menno Keizer langer dan 4 (vier) weken isn uitgeschakeld door ziekte of een ongeval, of in geval van een faillissement van Menno Keizer, kan de consument het verzoek indienen een andere ondernemer te benaderen om de overeengekomen werkzaamheden over te nemen.

 

Deze Algemene Voorwaarden van Menno Keizer Technische Installaties worden verstrekt bij de offerte of bij het sluiten van een overeenkomst, en zijn te vinden op de website www.mennokeizer-ti.nl.

Opgemaakt op 22 12 2014, te Leeuwarden

 
[ terug ]


  Spanjaardslaan 17 | 8917 AK leeuwarden | t 058-2152529 | f 058-8448776 | m 06-52073146